Total Pageviews

Friday, August 12, 2011

Rahman Baba


دا څه ملا ده باریک وضع
ﭼﯥ ﻫﻢ ﻣﻮی ﺩې ﻫﻢ ﮐﻤﺮ
ﺩﺍڅه ﺯړﻩ ﺩي ﺩﺧﻮﺑﺎﻧﻮ
ﭼﯥ ﻫﻢ ﻣﻮﻡ ﺩې ﻫﻢ ﺣﺠﺮ
ﺩﺍ څه ﻳﺎﺭ ﺩي ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږﻡ
ﭼﯥ ﻫﻢ ﺩﻝ ﺩې ﻫﻢ ﺩﻟﺒﺮ
ﺩﺍ څه ﺑﺖ ﺩي ﺯﻣﺎ ﺭﺑﻪ
ﭼﯥ ﻫﻢ ﺑﺖ ﺩي ﻫﻢ ﺑﺸﺮ
ﺩﺍ څه ﺷﻌﺮ ﺩﺭﺣﻤﺎﻥ ﺩي
ﭼﯥ ﻫﻢ ګنج ﺩی ﻫم هنر

No comments: